Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

0
2121
views
Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Bazen hayatımızda üstesinden gelemeyeceğini düşündüğümüz sıkıntılar olur ve bu sıkıntılar karşısında kendimizi çaresiz hissedebiliriz. Bu noktada Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar bizlere büyük rahatlamalar sağlayabilir.

Sıkıntıları Gideren, Hüznü Yokeden Dualar

1- Ebû Bekr-i Râzî’den bir kıssa;

“İsfahan’da Hadis yazarken belgelerde Ebû Bekr bin Ali isminde bir kişi gördüm. Fetvâ konusunda danışacaktım ama sultan tarafından hapse atılmıştı. O gece rüyamda Peygamber (s.a.v.) Efendimizi gördüm, sağ yanında Cebrail (a.s.) bulunuyordu ve durmadan bir dua okuyordu. Bana dedi ki; “bu duayı Ebu Bekr bin Ali’ye söyle, okusun, Allah onun sıkıntısını giderir” Sabah olunca ona söyledim ve çok geçmeden hapisten çıkarıldı.”

Hasan Basri (r.a.)’de şöyle demiştir: “Hacca-ı Zâlim beni yanına çağırttı. Ben de bu duayı okuyarak gittim. Bana dedi ki; “Vallahi seni öldürtmek için çağırmıştım. Şimdi sen bana şundan şundan daha sevgilisin. Dile benden ne dilersen.”

Lâ ilâhe illallâhül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvati ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm.

(Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka, ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Arş-ı Âzam sahibi Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve arş-ı kerîm’in mâliki Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur.) (Buhâri.Tecrid-i sarih.2150)

2- Balığın karnındayken Yunus Aleyhisselâm’ın yaptığı duayla dua edipte geri çevrilen yoktur. Her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişi en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi-manevi her türlü sıkıntısından kurtulur. İhtiyaçlarını giderecek sebepler ortaya çıkar. işleri düzene girer.

Enbiya Sûresi 87.Ayet

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.

(Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.) (Tirmizi)

3- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz sıkıntılı zamanında şu duayı okurdu. (Ebû Dâvud)

Allahu Allahü Rabbî lâ üşrikü bihî şey’en.

(Rabbim Allah’tır Allah! Ben O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.)

4- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “sıkıntıda olan bu duayı okusun.” (Ebû Dâvud)

Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslihlî şe’ni küllehu Lâ ilâhe illâ ente.

(Allah’ım! Sadece senin rahmetini umarım. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.)

5- Resûlullah (s.a.v.) Efendimizi birşey üzecek olsa şu duayı okurdu.

Yâ Hayyü yâ Kayyûmü birahmetike esteğisü.

(Ey ezelî ve ebedî hayat ile bâki, zât ve kemâl sıfatlarıyla herşeye hakim olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını talep ediyorum.) (Tirmizî)

6- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz üzüntü ve sıkıntı hissettiğinde bu duayı okurdu. (C.Sağir.6580)

Hasbiyer-rabbü minel-ibâdi, hasbiyel-hâliku minel-mahlûkîne, hasbiyer-râziku minel-merzükîne, hasbiyellezî hüve hasbiye, hasbiyallahu ve ni’mel-vekil, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil azîym.

(Kullara bedel Rabbim bana yeter. Yaratıklara karşı yaratıcı bana yeter. Rızık isteyenlere karşı Rezzak yeter. Bana yeten bana yeter. Allah bana yeter O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük Arş’ın Rabbidir.)

7- Başına bela gelmiş birini gördüğünde okuyacağın dua;

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “ Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa, yaşadığı müddetçe o belaya maruz kalmaz.” (Tirmizî)

Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihi ve fazzalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlen.

(Seni imtihan ettiği şeyde bana âfiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah’a hamdolsun.)

8- Başına bela bir musibet geldiğinde okunacak dua;

Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm, sübhâneke, tebârekellahü Rabbül-arşil-azîm, elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

(Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yüce Arş’ın sahibi Allah, mukaddes ve münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.)

9- Sıkıntılı, tehlikeli ve üzüntülü zamanlarda Salât-ı Tüncinâ okuyan kimsenin Allah dünya ve ahiret sıkıntılarının her birini giderir.

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâlî vel’âfâti ve takdî lenâ bihâ cemiy’al hâcâti tütahhirünâ bihâ min cemiy’ısseyyiâti ve terfeunâ bihâ a’led derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy’ıl hayrâti ve ba’del memât”

10- İçine düştüğü sıkıntılı ve zor bir durumdan kurtulmak isteyen kişi her gün (21) defa “Kadir Sûresi’ni” okumaya devam ederse Allah’ın izniyle kurtulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here